Algemene voorwaarden Yamaha Occasion Garantie

 1. Algemeen
  Het in dit certificaat genoemde Yamaha-product heeft de Yamaha Select Occasion kwaliteitscontrole ondergaan en heeft voor aflevering op grond van de staat, de onderhoudshistorie en de door Yamaha voorgeschreven richtlijnen met betrekking tot regulier onderhoud, de noodzakelijke onderhoudsbeurt ondergaan. Verder heeft de Yamaha-dealer zich van de juistheid van het bouwjaar en kilometerstand overtuigd. De Yamaha-dealer verleent daarom aan de koper een uitgebreide aanvullende garantie volgens de bepalingen van dit certificaat. De aanvullende garantie is niet van invloed op wettelijke rechten die de koper heeft.
 2. Garantieperiode en -aanspraak
  De Yamaha Select Occasion garantie gaat in op de afleverdatum van de Yamaha-motorfiets zoals deze door de leverende Yamaha-dealer als afleverdatum in het garantiecertificaat is vermeld (zie sub 10) en wordt verleend voor een periode van vierentwintig maanden na voornoemde afleveringsdatum. De aanspraken op grond van deze garantie zijn gelijk aan die op grond van de Yamaha-fabrieksgarantie voor nieuwe Yamaha-motorfietsen en omvat het vrij zijn van gebreken van de Yamaha-motorfiets en het in overeenstemming met de stand van de techniek ten tijde van de productie zijn van de onderdelen ervan. Uitgesloten zijn onder meer mankementen als gevolg van normale slijtage, invloeden van buitenaf, aan sloten, windscherm (indien aanwezig), banden en accessoires en door veranderingen die na aflevering zijn aangebracht (zie sub 7 en sub 8).

  Werkzaamheden die krachtens de Yamaha Select Occasion garantie worden uitgevoerd leiden niet tot verlenging van de periode waarin de koper aanspraak heeft op de Yamaha Select Occasion garantie.

  De Yamaha Select Occasion garantie is alleen van kracht binnen Europa. Voor een mankement dat zich buiten Europa voordoet, bestaat geen aanspraak op grond van deze garantie.
 3. Inhoud van de Yamaha Select Occasion garantie
  De Yamaha Select Occasion garantie geeft na honorering van een aanspraak door een Yamaha-dealer aanspraak op herstel van mankementen door kosteloze levering en montage van het defecte onderdeel en/of van de onderdelen die als gevolg van het mankement rechtstreeks zijn beschadigd. De kosten van demontage en onderzoek worden vergoed (conform de geldende flate-rate tijden en garantie uurloontarief zoals gesteld door Yamaha Motor Nederland B.V.) wanneer deze verband houden met een door een Yamaha-dealer gehonoreerde aanspraak op garantie. Vervangen onderdelen worden eigendom van de Yamaha-dealer. Schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen en andere kosten en vermogensnadeel die hieruit voor de koper mochten ontstaan, geven geen aanspraak op grond van deze garantie.
 4. Toepassingsvoorwaarden / verplichtingen koper
  Voorwaarde voor deze Yamaha Select Occasion garantie is dat de geleverde Yamaha-motorfiets gedurende de garantietermijn steeds tijdig en volgens de door Yamaha voorgeschreven richtlijnen met betrekking tot regulier onderhoud, zoals vermeld in het bij de Yamaha-motorfiets behorende garantiehandboek, door een officiële Nederlandse Yamaha-dealer wordt onderhouden. Indien zich een mankement voordoet, dient de koper dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie werkdagen nadat het mankement is geconstateerd, te melden bij de Yamaha-dealer die de reparatie conform het onder sub 6 bepaalde dient uit te voeren. De koper dient de aanwijzingen van de Yamaha-dealer betreffende het onderzoek en/of herstel op te volgen.
 5. Overgang van eigendom
  De aanvullende Yamaha Select Occasion garantie geldt uitsluitend voor de in het certificaat genoemde koper en is niet overdraagbaar. Bij eigendomsoverdracht van de Yamaha-motorfiets vervalt de Yamaha Select Occasion garantie per datum van de levering.
 6. Uitvoering garantieclaim
  Indien zich binnen de eerste maand van deze Yamaha Select Occasion garantie binnen Nederland een onder deze garantie gedekt mankement voordoet, wordt herstel van het mankement of vervanging van het onderdeel altijd door of in overleg met de Yamaha-dealer die het garantiecertificaat heeft afgegeven uitgevoerd. Na de eerste maand kan aanspraak op gegarandeerd herstel of vervanging door overlegging van het Yamaha Select Occasion certificaat bij iedere Yamaha-dealer in Nederland geclaimd worden waarna die Yamaha-dealer daarover beslist en, indien de aanspraak wordt gehonoreerd, de verplichtingen daaruit nakomt.

  Indien zich buiten Nederland maar binnen enig land in Europa een mankement voordoet dat reden is voor een mogelijke aanspraak op grond van de Yamaha Select Occasion garantie en herstel ter plaatse noodzakelijk is geeft deze garantie recht op terugbetaling van de uit de nakoming van de garantieverplichtingen voortvloeiende bedragen die zijn voldaan aan de Yamaha-dealer in het betreffende land. Voorwaarde voor een dergelijke aanspraak is dat het mankement direct na zijn ontstaan telefonisch is gemeld bij de Yamaha-dealer die het garantiecertificaat heeft afgegeven. De kosten van de uitgevoerde reparatie kunnen, achteraf, in Nederland bij de Yamaha-dealer die de Yamaha Select Occasion garantie heeft verstrekt, gedeclareerd worden indien en voor zover uit overlegging van de door de reparateur verstekte gegevens en/of onderdelen blijkt dat zich een onder deze garantie gedekt mankement heeft voorgedaan. De kosten van een in het buitenland uitgevoerde reparatie worden vergoed conform de geldende flate-rate tijden en garantie uurloontarief zoals gesteld door Yamaha Motor Nederland B.V.

  Bij pech onderweg kan voor assistentie 24 uur per dag gratis gebruik worden gemaakt van de Yamaha Mobiliteits Service via telefoonnummer:  020-5929748 (vanuit het buitenland via telefoonnummer: +31-205929748).

  Yamaha Motor Nederland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onder de Yamaha Select Occasion garantie uitgevoerde werkzaamheden.
 7. Uitsluiting van garantieaanspraken
  Aanspraak op garantie vervalt indien, en voor zover:
 • de voorschriften betreffende behandeling en onderhoud van de Yamaha-motorfiets, zoals vermeld in het bij de Yamaha-motorfiets behorende garantiehandboek, niet in acht zijn genomen;
 • het mankement is ontstaan als gevolg van het niet in acht nemen van waarschuwingen vanuit de boordapparatuur;
 • de Yamaha-motorfiets voorafgaand aan het optreden van het mankement is gerepareerd of in onderhoud is gegeven bij een bedrijf dat niet door Yamaha Motor Nederland B.V. als officieel Yamaha-dealer is aangesteld en de koper hiervan op de hoogte was of behoorde te zijn;
 • het mankement is ontstaan doordat na aflevering niet originele Yamaha-onderdelen en/of Yamaha-accessoires zijn gemonteerd;
 • de Yamaha-motorfiets of onderdelen daarvan ondeugdelijk behandeld of overbelast zijn (bijv. bij deelname aan circuitevenementen en rijvaardigheidstrainingen, inclusief tijdregistraties);
 • de Yamaha-motorfiets na aflevering bedrijfsmatig (waaronder voor verhuur en gebruik als lesmotor) is of wordt gebruikt;
 • het mankement niet direct na constatering conform de voorwaarden is gemeld, of getoond;
 • de Yamaha-dealer hierna niet direct de gelegenheid krijgt het mankement te verhelpen.
 1. Aanspraak op grond van deze garantie bestaat niet voor:
 • het door Yamaha Motor Nederland B.V. voorgeschreven onderhoud en de daarbij gebruikte en/of vervangen originele onderdelen en vloeistoffen;
 • gebreken en/of schade die het gevolg zijn van normale slijtage en geleidelijke achteruitgang;
 • vernieuwing of reparatie van onderdelen die normaal als slijtagedelen worden aangemerkt nu deze van tijd tot tijd bij elke motor vervangen dienen te worden, zoals: banden, lampjes, remblokken, ketting, tandwielen, riemaandrijving, riempoelie, zekeringen e.d.;
 • het reinigen van brandstofleidingen, carburateur(s), inspuitgedeelten, pompen en tanks ten gevolge van het gebruik van brandstoffen die niet voldoen aan de voorwaarden gesteld in de gebruikershandleiding;
 • het vernieuwen van enig onderdeel van de koppeling ten gevolge van verkeerd gebruik;
 • mankementen en/of schade als gevolg van externe omstandigheden, waaronder (niet uitputtend) ongevallen, aanrijdingen, deuken, krassen, strepen, beschadigingen door opspattend grind, door vaste voorwerpen, door klimatologische, chemische, thermische, mechanische of andere inwerkingen, zoals zand, pekel, storm, boomhars, industrievervuiling, vogelfecaliën, vandalisme, door (poging tot) diefstal en joyriding;
 • mankementen en/of schade als gevolg van overmacht, waaronder (niet uitputtend) blikseminslag, brand, overstromingen, aardbeving, oorlog, rellen en misdrijven;
 • mankementen en/of schade ter zake waarvan de koper als eigenaar van de motorfiets een aanspraak op verzekeringsdekking heeft.
 1. Toepasselijk recht en geschillenregeling
  Op de Yamaha Select Occasion garantie is Nederlands recht van toepassing. De koper, die met de Yamaha-dealer die dit garantiecertificaat heeft afgegeven, geen overeenstemming kan bereiken over een aanspraak op de uitvoering van garantiewerkzaamheden volgens het garantiecertificaat kan zich schriftelijk wenden tot Yamaha Motor Nederland B.V., die in de klacht zal bemiddelen. Ter zake geschillen die uit de Yamaha Select Occasion garantie tussen de leverende Yamaha-dealer en koper voortvloeien is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

 

Toch niks gevonden?

Geen nood. Laat ons even weten wat u zoekt...